Klublovene


Klubbens love og bestemmelser

Navn

Formål

Organisations- og tilhørsforhold

Medlemmer

Spilledragt

Kontingent og optagelsesgebyr

Regnskab

Generalforsamling

Bestyrelsen

Udvalg

Klubbens bestående

Bestemmelser

 Love og bestemmelser for Djurs Bowleren                         

 §1             NAVN.     

Klubbens navn er Djurs Bowleren.

Djurs Bowleren har hjemsted i Norddjurs Kommune.

 Til toppen

§2             FORMÅL.

1. At samle bowlingudøvere.

2. At deltage i de af JBU og DBwf arrangerede holdturneringer og stævner.

3. At deltage i øvrige stævner, såvel i som uden for klubbens regi.

4. At arrangere forskellige sammenkomster for klubbens medlemmer.

  Til toppen

§3             ORGANISATIONS- OG TILHØRSFORHOLD.

1. Klubben er tilsluttet Djurs Kredsen. Region 3. Jysk Bowling Union.

    Dansk Bowling Forbund og derigennem Dansk Idræts Forbund.

2. Klubbens love og bestemmelser skal til enhver tid være i overensstemmelse med love og bestemmelser i
   de organisationer klubben er tilsluttet.

  Til toppen

§4             MEDLEMMER.

1. Klubben optager herrer/damer og/eller ungdomsspillere

2. Enhver anmodning om optagelse i klubben skal forelægges bestyrelsen.

3. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt, med mindst 2 måneders varsel.

4. Ethvert medlem har pligt til at overholde love, bestemmelser og økonomiske forpligtigelser overfor klubben, JBU og
   DBwF.  
  
Forsømmelser mod dette kan medfører karantæne eller udelukkelse af klubben.
   Beslutningen herom skal træffes af en enig bestyrelse.

5. Klubben kan have passive/hvilende medlemmer.

 Til toppen

§5             SPILLEDRAGT.

1. Ved enhver deltagelse i JBU og DBwf´s holdturneringer,
   samt i de af unionen godkendte stævner, skal der spilles i den godkendte spilledragt.

2. Bestyrelsen fastsætter spilledragten for herrer, damer og ungdom.

  Til toppen                          

§6             KONTINGENT OG OPTAGELSESGEBYR.

1. Kontingent og optagelsesgebyr fastsættes hvert år på den ordinære generalforsamling.

2. Medlemmerne er selv ansvarlige for betaling af kontingent, der betales halvårlig/kvartalsvis forud til kasseren,
   for henholdsvis ungdomsspillere og Herrer/Damer.

3. 1 måneds restance kan medføre sletning af medlemskab.
   Genoptagelse kan kun finde sted mod betaling af restance samt nyt optagelsesgebyr.

4. Passive/hvilende medlemmer betaler et på generalforsamlingen fastsat kontingent.

  Til toppen

§7             REGNSKAB.

1. Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

2. Regnskabet revideres af en revisor, der er valgt på klubbens ordinære generalforsamling.

  Til toppen

§8             GENERALFORSAMLING.

1. Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

2. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i Maj måned.

3. Indkaldelse til generalforsamling sker skriftligt til hvert af

    klubbens medlemmer med mindst 14 dages varsel.

4. Forslag til lovændring kan kun forelægges på, og vedtages af en generalforsamling.

5. Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal

    være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Dagsordenen ved en ordinær generalforsamling skal indeholde:

a. Valg af dirigent.

b. Formandens beretning, og evt. udvalgsberetninger.

c. Regnskab.

d. Indkomne forslag.

e. Fastsættelse af kontingent og optagelsesgebyr m.v.

f.  Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter.

g. Eventuelt.

7. Stemmeret har klubbens medlemmer, der er fyldt 15 år på datoen for generalforsamlingens afholdelse.
   Øvrige medlemmer har møde og taleret.

8. Til vedtagelse af lovændringer kræves at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringer.

9. Andre afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

10. Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen 
    
finder anledning hertil, eller hvis mindst 2/3 af medlemmerne   
    
fremsætter anmodning herom med angivelse af motiveret  
    
dagsorden.

11. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling senest
     14 dage efter modtagelsen af anmodningen herom med motiveret dagsorden.

  Til toppen

§9             BESTYRELSEN.

1. Klubbens daglige drift ledes af bestyrelsen.

2. Bestyrelsen består af 5 medlemmer, formand, kassere, seniorleder, ungdomsleder og sekretær.

3. Bestyrelsen vælges hvert år på generalforsamlingen for en 2 årig periode,
   således at formand, seniorleder, og sekretær er på valg i ulige år,
   mens kassere og ungdomsleder er på valg i lige år.

4. Der vælges hvert år en 1. og 2. suppleant til bestyrelsen, samt 1 revisorsuppleant.

5. Genvalg kan finde sted.

6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 af bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

 Til toppen 

§10           UDVALG.

1. Bestyrelsen kan nedsætte faste udvalg efter behov.

2. Udvalgene kan bestå af bestyrelsesmedlemmer og/eller medlemmer.

3. Til løsning af særlige opgaver kan bestyrelsen nedsætte det fornødne antal udvalg.

  Til toppen

§11           KLUBBENS BESTÅENDE.

1. Klubben kan kun opløses, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på 2 af hinanden følgende
   generalforsamlinger med mindst 1 måneds mellemrum, går ind for en opløsning.

2. Hvad klubben i tilfælde af opløsning måtte eje realiseres og klubbens midler skal tilgå kreds, forbund eller andre
   almennyttige formål.

  Til toppen

§12           BESTEMMELSER

1. Bestyrelsen kan fastsætte bestemmelser for
   Træningsbaner,
   Rejsetilskud, 
   T
ilskud til ungdom,
   Medlemsmøder og
   Turneringsregler.

  Til toppen